Как следваме Исус Христос

Кой е Исус Христос? Исус Христос е Спасителят на света. Като Го следваме, ние намираме повече мир и щастие в живота.

Вижте какво е възможно заради Него

2:45

Исус Христос е Божият Син

Нашият Небесен Отец е изпратил Своя Син, Исус Христос, да вземе върху Си греховете на всички на земята, така че да можем да бъдем опростени. Тази жертва за нас е била възможна поради божествеността на Исус и Неговия съвършен живот.

Исус е бил велик учител и е служил на всички. Но Той е бил много повече от това. Когато попитал апостол Петър: „А вие какво казвате: Кой съм Аз?“, Петър отговорил: „Ти си Христос, Син на живия Бог“ (Матей 16:15–16).

Исус ни е дал съвършен пример, който да следваме

Исус е живял съвършен живот, за да ни покаже пътя обратно към нашия Небесен Отец. Въпреки че никога не е извършвал грях, Исус се е кръстил, за да се подчини на Бог и да ни научи, че кръщението е необходимост за всеки.

Открийте как можете да бъдете кръстени
Срещнете се с мисионерите

Също така Исус Христос е дал съвършен пример за обич. По време на Своя живот на земята, Той се е грижил за бедните, изцелявал е слепите (вж. Йоан 9:1–7), приветствал е малките деца при Себе си (вж. Матей 19:13–14) и дори е простил на хората, които са Го разпънали на кръста (вж. Лука 23:34). Неговата обич е безкрайна и достъпна за всички, които имат нужда от нея.

Видео материали по Библията

Исус прощава и изцелява парализиран човек.

Видео материали по Библията

Жена има вярата да бъде изцелена, като докосва дрехата на Исус.

Видео материали по Библията

Исус прощава на жена, обвинена в прелюбодейство.

Видео материали по Библията

Исус вдига от мъртвите дъщерята на Яир.

words and things

Исус ни учи как да живеем и да се отнасяме към другите

Само на 12-годишна възраст, Исус е поучавал законоучителите в храма (вж. Лука 2:42–52). Те са били учудени от Неговите познания. Исус е станал най-великият учител, който е живял някога. Той често е използвал притчи или истории, за да учи на важни уроци. Тези притчи са описвали всякакви хора и всекидневни ситуации, за да бъдат лесно разбираеми. Неговите истории и днес докосват нашите сърца и ни мотивират да Го следваме и да служим на другите.

 

Ученията на Исус

Работниците в лозето

Исус казва, че верните ще получат еднаква награда в небесата, независимо от това колко дълго е траела верността на всеки човек (вж. Матей 20:1–16).

Непрощаващият слуга

Исус ни дава важен урок за прошката, като пита: „Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб?“ (вж. Матей 18:23–35).

Добрият самарянин

Исус казва, че трябва да обичаме ближните си, а притчата за добрия самарянин ни показва, че всеки може да бъде наш ближен, включително непознати и врагове (вж. Лука 10:25–37).

Блудният син

Всеки, който се обърне към Христос, ще почувства любящ прием, независимо от миналите си действия (вж. Лука 15:11–32).

Изгубената овца

Когато сме изгубени или самотни и се обърнем към Него, Исус не само ще ни приеме, но и ще се зарадва като овчаря, който казва: „Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца“ (вж. Лука 15:1–6).

Книгата на Мормон също съдържа въздействащи учения на Спасителя. Той учи хората как да се молят, как да бъдат смирени и как да се отнасят към семействата си.

Прочетете ученията на Исус в Книгата на Мормон
Поискайте безплатен екземпляр

Исус е страдал и умрял за нашите грехове

Целта на земния живот на Исус е нашето спасение от греховете ни. Той е бил готов да страда и да се жертва, за да плати цената за нашите грешки, така че да може да се покайваме и да ни се прощава.

В Гетсиманската градина, Исус е почувствал тежестта на всеки грях и всяка болка, познати на хората. Страдал е за всеки човек, който някога е живял, кървейки от всяка пора на Своето тяло (вж. Лука 22:44). Бил е арестуван, заплюван, бичуван и разпънат на кръста. Дори когато е бил на път да бъде убит от Своя собствен народ, Той е призовал Бог да има милост над тях (вж. Лука 23:34).

През живота си всички ще допускаме грешки и ще съжаляваме за част от действията си. Но ако полагаме усилия да бъдем по-добри и се молим на нашия Небесен Отец за прошка, можем отново да бъдем чисти. Всички ние сме задължени за голямата обич на нашия Спасител и Изкупител Исус Христос.

Исус е бил възкресен, за да можем отново да живеем

Три дни след смъртта Си Исус се е вдигнал от гроба и се е явил на много от Своите приятели и ученици. Той е бил първият възкресен, което означава, че след смъртта Му Неговият дух наново е бил обединен със съвършеното Му физическо тяло. Понеже Той е победил смъртта, всички ние един ден ще бъдем възкресени.

Елате да се покланяте на Спасителя с нас
Намерете сграда за събрания близо до вас

Често задавани въпроси

Хората имат много въпроси относно „мормоните“ или казано по-точно – членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.