Какво представлява Книгата на Мормон?

Когато я четем, можем да разберем каква е целта на нашия живот, да намерим отговори на важните въпроси и да се доближаваме до Исус Христос.

Книгата на Мормон в 60 секунди. Готови ли сте? Започваме.

1:08

Книгата на Мормон съдържа свети Писания, написани от последователи на Исус. Точно както Бог е говорил на Моисей и Ной в Библията, Той също е говорил на жителите на Американския континент. Тези хора, наречени пророци, са записвали Божието слово. Накрая писанията им са събрани в една книга от пророк, на име Мормон.

 

Божиите люде винаги са били учени от живи пророци. Подобно на нас днес, мъжете и жените в онези времена са се борили с изкушения, търсили са мъдрост и са живели по-щастливо, когато са следвали ученията на Исус Христос. Можем да виждаме себе си в техните разкази – вдъхновени и вдъхновяващи духовни летописи. Книгата на Мормон е доказателство, че Бог обича всички Свои чеда и активно участва в живота им. Тя служи като свидетелство за истините в Библията и за божествеността и ученията на Исус Христос.

Книгата на Мормон отговаря на важните въпроси

Книгата на Мормон ни помага да намерим отговор на основни въпроси, които всички рано или късно си задаваме:

  • Има ли живот след смъртта?

  • Какво ни очаква след нея? 

  • Каква е целта на живота? 

  • Как мога сега да намирам щастие и мир? 

  • Бог познава ли ме и чува ли моите молитви? 

  • Как мога да избягвам греха и да се науча наистина да се покайвам? 

Ако желаете, мисионерите могат да се срещат с вас, за да обсъдите откъсите, които отговарят на тези въпроси. Също така ще ви донесат безплатен екземпляр на Книгата на Мормон.

Обещанието на Книгата на Мормон

Бог ни обещава, че ако четем Книгата на Мормон с открити сърца и умове, на всеки от нас индивидуално ще разкрие нейната божественост и истинност чрез вдъхновение от Светия Дух. Около 80 000 мисионери учат хората за тази книга на шест континента на 107 езика – и тези хора сега проверяват това обещание. Мисионерите раздават безплатни екземпляри на Книгата на Мормон, но милиони хора я смятат за едно от най-ценните си притежания. Мъже и жени по целия свят от всяко обществено положение научават, че Книгата на Мормон може да ни помага да откриваме мир и вяра в този живот и вечно спасение в идния.

Как сме получили Книгата на Мормон в наши дни?

През 1823 г. Джозеф Смит е отведен от един ангел при древни летописи, които превежда чрез силата Божия.  Подобно на древните пророци преди него, Джозеф Смит служи като Божий пратеник и свидетелства за Единението на Исус Христос и способността на Спасителя да променя живота ни към по-добро.

Защо е важна Книгата на Мормон?

Записаните в Книгата на Мормон принципи – вяра в Исус Христос, покаяние, кръщение, радост, спасение – са променяли живота на древните хора. В наши дни Книгата на Мормон е повлияла на живота на милиони хора по света, като ги е доближавала до Исус Христос.

Преживявания на 3 жени с Книгата на Мормон

Три жени обясняват как Книгата на Мормон и ученията ѝ са им помогнали да развият по-близки взаимоотношения с Бог.

Ричард Аугер за Книгата на Мормон

Ричард получава диагноза рак и намира утеха в Книгата на Мормон.

Франк Мансуето за Книгата на Мормон

„Осъзнах, че думите в (Книгата на Мормон) бяха лично за мен“.

Тим Гейтс за Книгата на Мормон

Тим Гейтс говори за ролята на Книгата на Мормон в живота си.

words and things

Как може Книгата на Мормон да благослови живота ми?

Писанията са нещо повече от древни думи и истории. Те имат приложение към нашите проблеми. Когато четете Книгата на Мормон, като често се питате: „Какво се има предвид с това?“, ще откривате много послания, отнасящи се за вас днес. Книгата е написана, за да вдъхновява четящите я да взимат решения, които ще подобрят живота им и ще ги доближат до Бог. Авторите са имали надеждата, че техните думи ще отвеждат хората към Исус Христос и ще променят поведението им; че ще облекчават тъгата, несигурността и страха; че ще добавят цел и насока в светогледа на хората и ще им дадат доказателство, че Бог все още е „Бог на чудесата“ (Мормон 9:10).

Важността на Книгата на Мормон за света може да се измери чрез количеството разпространени екземпляри или нарастването на броя на хората, които избират да следват Исус Христос, след като са я прочели. Най-важното ѝ въздействие обаче е много лично. Книгата на Мормон отговаря на въпроси, дава надежда и укрепва духовната сила в хората, на всеки индивидуално.

Намерете мир чрез четене на Книгата на Мормон
Request a Free Copy

Хората, чийто живот е бил променен чрез четете на Книгата на Мормон, са я открили и когато са били грешници, и когато са били верни, и когато са чувствали безнадеждност, и когато са били щастливи. За да намерят смисъл в Книгата на Мормон, хората може да са учени или необразовани, сами или заобиколени от приятели и роднини, успели финансово или икономически затруднени. Единственото общо между хората, повлияни от тази книга, е че те я взимат с простото желание да узнаят и разберат истините в нея.

Често задавани въпроси

Хората имат много въпроси относно „мормоните“ или казано по-точно – членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.