...
Той прави това възможно
1:50

Можем да се справяме по-добре и да бъдем по-добри

...
Можем да бъдем по-добри

Как процесът на покаяние може да ни помага да бъдем по-добри?

...
Разчитане на Единението на Христос

По какъв начин разчитането на Единението на Христос ви помага да опознаете Спасителя?

...
Очиствани чрез покаяние

Как можете да бъдете очиствани чрез покаяние?

...
Семейство Фу

Открийте как можете сами да разберете за себе си дали съществува Бог.

Кой е Исус Христос?

Син на Бог

Исус Христос е Първородният на Бог Отец в духа и е единственото дете на Бог в плътта. Неговата земна майка, Мария, Го носи преди Той да бъде роден и Го отглежда, докато Той е на земята. Неговата мисия е постановена преди създаването на света.

Учител

Исус е най-великият учител, който някога е живял, и продължава да ни учи и днес. Когато е на 12 г., Исус е намерен да поучава законоучителите в храма (вж. Лука 2:46). Те са удивени от Неговото познание. Исус продължава да изнася велики проповеди през целия Си живот.

Пример

Исус води съвършен живот – без грях – и ни дава съвършен пример, съгласно който да живеем. Всички религиозни действия трябва да бъдат вършени в Неговото свято име.

Спасител

Името на Исус на иврит е Йешуа, което означава „Спасител“. Исус изпълнява Своята роля като Спасител чрез доброволната Си жертва и Възкресението Си.

Започни от начало
Ние следваме Исус Христос

Кой е Исус Христос? Исус е Спасителят на света. Като Го следваме, ще намерим повече мир и щастие в живота.

Исус Христос учи на много неща, докато е на земята, най-великото от което е любовта.

Съвременни пророци и апостоли говорят за промяна и покаяние

„Когато Исус моли вас и мен да се покайваме, Той ни кани да променим разума си, знанието си, духа си – дори начина, по който поемаме дъх. Той ни моли да променим начина, по който обичаме, мислим, служим, прекарваме времето си, как се отнасяме към съпругите си, как учим децата си, и дори как се грижим за телата си. Няма нищо по-освобождаващо, облагородяващо или по-съществено за личното ни развитие от това да се покайваме редовно и всекидневно. Покаянието не е събитие; то е процес. То е ключът към щастие и спокойствие. Когато е придружено от вяра, покаянието ни дава достъп до силата на Единението на Исус Христос.

„Можем да се справяме по-добре и да бъдем по-добри“, обща конференция, април 2019 г.

Евангелието на Исус Христос ни предизвиква да се променим. „Покайте се“ е най-честото му послание, а покаяние значи отказ от всички наши навици – лични, семейни, етнически и национални – противоречащи на Божиите заповеди. Целта на Евангелието е да преобрази обикновените хора в небесни граждани и това изисква промени. …

Исус ни е заповядал да се обичаме един друг и ние показваме тази любов по начина, по който служим един другиму. Заповядано ни е също да обичаме Бог и ние показваме тази любов, като постоянно се покайваме и спазваме заповедите Му (вж. Йоан 14:15). И покаяние значи повече от това да се откажем от греховете си. В най-широк смисъл то изисква промяна, отказ от всички наши традиции, които противоречат на Божиите заповеди. Като ставаме пълноценни участници в културата на Евангелието на Исус Христос, ставаме „съграждани на светиите и членове на Божието семейство“ (Ефес. 2:19).

„Покаяние и промяна“, обща конференция, октомври 2003 г.

По-голяма святост не се получава, като просто молим за нея. Тя идва, като правим нужните неща, чрез които Бог да ни променя.

„Святост и планът на щастие“, обща конференция, октомври 2019 г.

Желанието ни да се покаем показва нашата благодарност за Божия дар и за любовта и жертвата на Спасителя за нас. Заповедите и свещеническите завети предоставят изпитание на нашата вяра, подчинението и обич към Бог и Исус Христос, но което е по-важно, те дават възможност да изпитаме Божията обич и да получим пълнота от радост както в този живот, така и в идния. …

Запомнете: небесата няма да са пълни с онези, които никога не правели грешки, а с онези, които са разбирали, че са се отклонили от курса и са направили корекции, за да се върнат в светлината на евангелската истина.

Колкото повече ценим словата на пророците и ги прилагаме, толкова по-добре ще разпознаваме кога се отклоняваме от курса – дори само с няколко градуса.

„Въпрос на няколко градуса“, обща конференция, април 2008 г.

Поканата за покаяние рядко се отправя със суров глас, а по-скоро с любяща молба да се обърнем и да се върнем при Бог. Тя е призив на един любящ Отец и Неговия Единороден Син да бъдем повече, отколкото сме, да достигаме по-висш начин на живот, да се променяме и да чувстваме щастието от спазване на заповедите. Като ученици на Христос, ние се радваме в благословията на покаянието и радостта да ни бъде простено. Те стават част от нас, оформящи начина, по който мислим и се чувстваме. …

За повечето от нас покаянието представлява едно тихо, съвсем лично и всекидневно търсене на Господната помощ, за да извършим необходимите промени.

За повечето от нас покаянието е по-скоро пътуване, отколкото еднократно събитие. То не е лесно. Да се промениш е трудно. Това изисква да се тича срещу вятъра, да се плува срещу течението. Исус казва: „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва“. Покаянието представлява отвръщане от определени неща, като непочтеността, гордостта, гнева и нечистите мисли, и обръщане към други неща, като добротата, безкористността, търпението и духовността. То представлява едно повторно обръщане към Бог. …

Покаянието може да променя не само нас самите, но и благославя нашите семейства и хората, които обичаме. Благодарение на нашето праведно покаяние и в избрания от Господ момент, протегнатите ръце на Спасителя ще обгърнат не само нас самите, но и ще достигнат и живота на нашите деца и потомци. Покаянието винаги означава, че ни предстои по-голямо щастие.

„Покайте се… за да може да ви изцеля“, обща конференция, октомври 2009 г.

Да променим своето поведение и да се върнем на „правия път“ са част от покаянието, но само част. Истинско покаяние означава да обърнем сърцето и волята си към Бог и да се отречем от греха. Както се казва в Йезекиил, да се покаем означава „да се отвърн(ем) от греха си и постъпи(м) законно и праведно; … върн(ем) залога… постъпв(аме) според повеленията на живота и не върш(им) неправда“. …

Истинското покаяние трябва да включва вяра в Господ Исус Христос, вяра, която да ни променя, вяра, че Той може да ни прощава, и вяра, че Той ще ни помага да избягваме повече грешки. Такъв вид вяра помага на Неговото Единение да действа в живота ни. Когато „разбираме впоследствие“ и „се обръщаме“ с помощта на Спасителя, можем да чувстваме надежда в Неговите обещания и радостта на опрощението. Без Изкупителя, присъщите надежда и радост се изпаряват и покаянието се превръща в просто нищожна промяна в поведението. Но чрез упражняване на вяра в Него, ние се обръщаме към Неговата способност и желание да опрощава греха. …

Вместо да намираме извинения, нека да избираме да се покайваме. Чрез покаянието, можем да идваме на себе си, както блудният син в притчата, и да размишляваме върху вечния принос на нашите дела. Когато разбираме как нашите грехове могат да оказват влияние на нашето вечно щастие, не само се разкайваме истински, но и се опитваме да ставаме по-добри. …

Фактът, че можем да се покайваме е добрата новина на Евангелието! Вината може да бъде „премахната“. Можем да бъдем изпълнени с радост, да получим опрощение на греховете ни и да имаме „спокойна съвест“. Можем да бъдем освободени от чувството на отчаяние и от оковите на греха. Можем да бъдем изпълнени с изумителната светлина на Бог и да не бъдем „повече измъчван(и)“. Покаянието е не само възможно, но и радостно, поради нашия Спасител.

„Покаяние: радостен избор“, обща конференция, октомври 2016 г.